Arbetsidé

NYTT: INFORMATIONSBLAD  ” KVÄVESTYRNING – LÄGE OCH NYA ARBETSFRONTER”

 Både ekonomi, konkurrenskraft, miljö och uthållighet kräver helhetssyn och nytänkande.

Högre skördar är ofta en del av lösningen. Anpassning av åtgärder en annan.  Nytänkande kan behövas.

Vi kan hjälpa till på olika sätt.

Vi arbetar för:

* Högre skördar och odlingssäkerhet

* Bättre ekonomi och konkurrenskraft

* Hållbara och miljösäkra odlingssystem

* Helhetssyn, ekonomiskt och miljömässigt

——————

Arbetssätt:

Workshops, föredragningar

Konsultarbete, utredningar, sammanfattningar (rådgivartaxa halvtimmesvis)

Odlingsutveckling för gårdar/företag efter överenskommelse.

Fasta tjänster: Beräkningar på växtföljd/mullhalt/klimat/bioenergi.  Fosforkalkyl.  Kväveperspektiv

Utförligare specifikation.

 

 

Arbeta med påverkbara skördebromsar, en checklista.

Förkortningar: JV= Jordbruksverkets Gödsling och Kalkning, Greppa= Greppa näringen, R=Rådgivningen, FO= FramtidsOdling (www.framtidsodling.se)

Vad kan göras Resurser
Växtnäring och kalk, markkarta Åtgärda enl rekommendationerP och kalk ev precisionsteknikObs K/Mg kvot och mikroPilotrutor i diagnossyfte vid problem. JVGreppa , RFO
Kvävegödsling Kritiskt bedöma kvävebalansenNollrutor (FO utvärdering med strålängd)PrecisionsteknikBeakta tidigare skördar o proteinhalt (FO Kväveperspektiv)Pilotrutor för känselspröt framåt. (FO)Risk för vårutlakning under rotdjup? Dela i så fall JV, Greppa, R,  FO
Markstruktur Beakta mullhushållning (se nedan)Minska markpackningVäxtföljd (se nedan)Timing av bearbetning och körningar (se nedan) JV, Greppa, R,  FO
Mullhushållning och liv i marken (hör ihop) Skörderester och stallgödsel mm.Ingen eller reducerad bearbetningFånggrödor, eftergrödor, helst övervintrande FO, dels mkt bakgrund, delsOdlingsperspektiv. Greppa vf-modul
Växtföljd Två aspekter: dels typ förfruktsverkan/ sanitet,  dels typ markvård  (FO Odlingsperspektiv)Djuprotade omväxlingsgrödor vid alvförtätning FO, Greppa, JV, R
Timing Timing väsentlig för toppresultat (bearbetning, sådd, bekämpning, skörd).Maskinkapacitet, fältstorlek, fältindelning, kunskap om markbakgrunden mm) FO
Dränering Viktigt överväga behovet.Var ligger ett ev problem? I rören? Eller i markprofilen?
Bevattning Behov och möjligheter?
Ogräs och sjukdomar Inventera problem.Växtföljd mm.Motståndskraftiga sorter och grödor? R
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s